diarios

diaries

2017-2020

action based film

single channel 16:9 full HD video

color, stereo

25' 47"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 m a n u e l  l ó p e z